วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน้าที่และบทบาทของตนเองหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน้าที่และบทบาทของตนเอง (1 คาบ)


สาระสำคัญ
       สมาชิกในครอบครัวจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเมื่อนักเรียนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามหน้าที่และบทบาทของตนเอง

                บทบาท และหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
จากการที่นักเรียนได้เรียนรู้แล้ว่า นักเรียนมีบทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำตามสถานภาพของตนเอง และตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ของตนเอง สังคม และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข


1. บทบาทและหน้าที่ตนเอง
          1.1 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ
          1.2 ทำจิตใจให้ร่าเริง แจ่มใสและเบิกบาน
          1.3 หลีกเลี่ยงอบายมุข และสิ่งเสพติดทุกชนิด
          1.4 พูดจาไพเราะอ่อนหวาน มีสัมมาคารวะ
          1.5 ขยัน อดทน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
          1.6 เล่นกีฬาที่ตนเองถนัด อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง

2. บทบาทและหน้าที่ต่อพ่อแม่และครอบครัว
          2.1 เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำอบรมของพ่อแม่
          2.2 ช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านตามสมควร
          2.3 เป็นลูกกตัญญู กตเวทีต่อพ่อแม่และบุพการี

3. บทบาทหน้าที่ต่อครู อาจารย์ และโรงเรียน
          3.1 ให้ความเคารพและเชื่อฟังครู/ อาจารย์ทุกท่าน
          3.2 ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน
          3.3 รักและภาคภูมิใจ ในสถาบันการศึกษาของตน
          3.4 ให้ความร่วมมือ กับครู/อาจารย์ และโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ โรงเรียน
          3.5 มีความรัก สามัคคีต่อเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
4. บทบาทและหน้าที่ต่อท้องถิ่นของตนเอง
          4.1 มีความรัก และภาคภูมิใจต่อท้องถิ่นของตนเอง
          4.2 สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมิให้สูญหาย
          4.3 ช่วยเหลือ และพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
          4.4 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
          4.5 รักษาความสะอาดของแหล่งน้ำ อากาศ สวนสาธารณะต่าง ๆ
          4.6 ใช้สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม และประหยัด
          4.7 ไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม

5. บทบาทและหน้าที่ต่อประเทศชาติ
          5.1 ภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมสืบสาน ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทย
          5.2 รักและห่วงแหนความเป็นเอกราชของชาติไทย
          5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบบประชาธิปไตย ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข
          5.4 เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ

6. บทบาทและหน้าที่ต่อศาสนา
          6.1 เลื่อมใส ศรัทธา ในศาสนาที่ตนเองนับถือ
          6.2 ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา
          6.3 ช่วยเผยแพร่ศาสนา
          6.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
          6.5 ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ศาสนา

7. บทบาทหน้าที่ต่อพระมหากษัตริย์
          7.1 ให้ความเคารพ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
          7.2 นำเอาพระราชดำรัส ของพระองค์มาปฏิบัติ
          7.3 เข้าร่วมกิจกรรมในราชพิธีต่าง ๆ ตามความเหมาะสมโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน้าที่และบทบาทของตนเอง(1 คาบ)
สาระสำคัญ
       สมาชิกในครอบครัวจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเมื่อนักเรียนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามหน้าที่และบทบาทของตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ บ้านของเรา(4 คาบ)
สาระสำคัญ
         บ้านจะน่าอยู่อาศัยและประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวเมื่อสมาชิกรู้จักดูแลรักษาบ้านและเครื่องใช้ภายในบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ แต่งตัวให้ดูดี (1 คาบ)
สาระสำคัญ

        การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้เหมาะสมกับโอกาสสภาพอากาศ รูปร่างและสีผิว จะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่และแสดงถึงความมีมารยาททางสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ การปลูกพืชไร้ดิน(2 คาบ)
สาระสำคัญ
          การปลูกพืชไร้ดินเป็นเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ประหยัดพื้นที่ในการปลูกช่วยแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพ โรคและแมลงที่สร้างความเสียหายให้แก่พืช  แต่ลงทุนสูง

หน่วยการเรียนรู้ที่ งานดอกไม้สดของไทย(3 คาบ)
สาระสำคัญ
         งานดอกไม้สดของไทยเป็นการนำดอกไม้ชนิดต่างๆ มากรองเย็บ มัด ร้อย ให้เป็นชิ้นงานที่ประณีตงดงามเพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่างๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี(3 คาบ)
สาระสำคัญ
        เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์  สิลปศาสตร์  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  ในแง่การนำความรู้จากสาขาวิชาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและสนองความต้องการของมนุษย์โดยอาศัยประกอบในระบบเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ การดำเนินการทางธุรกิจ(4 คาบ)
สาระสำคัญ

          องค์การธุรกิจต่างๆจะดำเนินการได้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยคน เงิน เครื่องมือ  เครื่องจักร  เทคโนโลยี  วัสดุหรือวัตถุดิบ  การจัดการ  การตลาด  ขวัญกำลังใจ และข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ เตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ (คาบ)
สาระสำคัญ
          1.  การเข้าสู่อาชีพที่สนใจต้องรู้จักศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานดังกล่าว เตรียมตัวให้พร้อมในการหางาน สมัครงานและทำงานรวมถึงการเปลี่ยนงาน
         2.  การเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง  ต้องพิจารณาจากความรู้
ความสามารถของตนเองมากกว่าค่านิยมและต้องประกอบอาชีพที่สุจริตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ  ประพฤติดีจึงจะประสบผลสำเร็จและภาคภูมิใจ