วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน้าที่และบทบาทของตนเอง(1 คาบ)
สาระสำคัญ
       สมาชิกในครอบครัวจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเมื่อนักเรียนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามหน้าที่และบทบาทของตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ บ้านของเรา(4 คาบ)
สาระสำคัญ
         บ้านจะน่าอยู่อาศัยและประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวเมื่อสมาชิกรู้จักดูแลรักษาบ้านและเครื่องใช้ภายในบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ แต่งตัวให้ดูดี (1 คาบ)
สาระสำคัญ

        การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้เหมาะสมกับโอกาสสภาพอากาศ รูปร่างและสีผิว จะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่และแสดงถึงความมีมารยาททางสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ การปลูกพืชไร้ดิน(2 คาบ)
สาระสำคัญ
          การปลูกพืชไร้ดินเป็นเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ประหยัดพื้นที่ในการปลูกช่วยแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพ โรคและแมลงที่สร้างความเสียหายให้แก่พืช  แต่ลงทุนสูง

หน่วยการเรียนรู้ที่ งานดอกไม้สดของไทย(3 คาบ)
สาระสำคัญ
         งานดอกไม้สดของไทยเป็นการนำดอกไม้ชนิดต่างๆ มากรองเย็บ มัด ร้อย ให้เป็นชิ้นงานที่ประณีตงดงามเพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่างๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี(3 คาบ)
สาระสำคัญ
        เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์  สิลปศาสตร์  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  ในแง่การนำความรู้จากสาขาวิชาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและสนองความต้องการของมนุษย์โดยอาศัยประกอบในระบบเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ การดำเนินการทางธุรกิจ(4 คาบ)
สาระสำคัญ

          องค์การธุรกิจต่างๆจะดำเนินการได้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยคน เงิน เครื่องมือ  เครื่องจักร  เทคโนโลยี  วัสดุหรือวัตถุดิบ  การจัดการ  การตลาด  ขวัญกำลังใจ และข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ เตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ (คาบ)
สาระสำคัญ
          1.  การเข้าสู่อาชีพที่สนใจต้องรู้จักศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานดังกล่าว เตรียมตัวให้พร้อมในการหางาน สมัครงานและทำงานรวมถึงการเปลี่ยนงาน
         2.  การเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง  ต้องพิจารณาจากความรู้
ความสามารถของตนเองมากกว่าค่านิยมและต้องประกอบอาชีพที่สุจริตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ  ประพฤติดีจึงจะประสบผลสำเร็จและภาคภูมิใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น